Şub 182014
 

Algoritma ve Akış Diagramları

ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI

(Alıntı: godoro.com)

Algoritma,herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir.Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.Diğer bir deyişle algoritma verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin,problemin nasıl çözüleceğinin,hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının,sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Algoritma hazırlanırken,çözüm için yapılması gerekli işlemler,öncelik sıraları gözönünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar.Aşağıda algoritma hazırlanmasına ilişkin örnekler yer almaktadır.

ÖRNEK 1:Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

Algoritma

Adım 1-Başla 

Adım 2-Birinci sayıyı oku 

Adım 3-İkinci sayıyı oku 

Adım 4-İki sayıyı topla 

Adım 5-Dur

 

Algoritmaya dikkat edilirse işlemlerin sıralanmasında,işlem önceliklerinin gözönünde bulundurulduğu görülür.Ayrıca algoritma yazımı sorun çözümünün başladığını gösteren “BAŞLA” ifadesi ile başlamakta ve işlemlerin bittiğini belirten “DUR” ifadesi ile sona ermektedir.

AKIŞ ŞEMALARI(DİYAGRAMLARI)

Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın,görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış şemaları” veya FLOWCHART adı verilir.Akış şemalarının algoritmadan farkı,adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir.

Programın saklanacak esas belgeleri olan akış şemalarının hazırlanmasına,sorun çözümlenmesi sürecinin daha kolay anlaşılır biçime getirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması gibi nedenlerle başvurulur.Uygulamada çoğunlukla, yazılacak programlar için önce programın ana adımlarını(bölümlerini) gösteren genel bir bakış akış şeması hazırlanır.Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemalarının çizimi yapılır.

Akış şemalarının hazırlanmasında aşağıda yer alan simgeler kullanılır.

Algoritmanın başladığını ya da sona erdiğini belitmek içinkullanılır.
Klavye aracılığı ile giriş ya da okuma yapılacağını gösterir.
Yazıcı(printer) aracılığı ile çıkış yapılacağını gösterir.
Kart okuyucu aracılığıyla giriş yapılacağını gösterir.
Araç belirtmeden giriş ya da çıkış yapılacağını gösterir.
Hesaplama ya da değerlerin değişkenlere aktarımını gösterir.
Aritmetik ve mantıksal ifadeler için karar verme ya da karşılaştırma durumunu gösterir.
Diskten okuma ya da diskete yazmayı gösterir.
Disketten okuma ya da diskete yazmayı gösterir.
Teyp kütüğünü gösterir.
Yapılacak işler birden fazla sayıda yinelenecek ise diğer bir deyişle iş akışında çevrim(döngü) var ise bu sembol kullanılır.
Akış diyagramında iki nokta arası ilişkiyi gösterir.Döngü sonunu göstermek için ya da diyagramın çizilemediği durumlarda kulllanılır. Burada i herhangi bir sembol olabilir.
Oklar işin akış yönünü gösterir.

Akış şemaları içerik ve biçimlerine göre genel olarak üç grupta sınıflandırılabilirler.

DOĞRUSAL AKIŞ ŞEMALARI

İş akışları,giriş,hesaplama,çıkış biçiminde olan akış şemaları bu grup kapsamına girer.

ÖRNEK 2:İki sayının çarpımının bulunmasıyla ilgili algoritma şöyledir.

 

Değişkenler
A:Birinci sayıyı,

B:İkinci sayıyı,

C:İki sayının çarpımını(A*B)göstersin.

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-A'yı oku

Adım 3-B'yi oku

Adım 4-C=A*B yi hesapla

Adım 5-C'yi yaz

Adım 6-Dur

 

Akış Şeması

Algoritma adımlarında kullanılması gereken semboller yukarıdaki şekilde görülmektedir.Örneğin “DUR” ve “BAŞLA” işlemleri için aynı sembol kullanılmaktadır.Adım 2 ve 3 için kullanılan sembol,bilgisayara değerlerin dışarıdan girildiğini gösterir.Oklar ise işin akış yönünü gösterir. Adım 4’te kullanılan sembol C=A*B gibi aritmetik işlemler işlemler için kullanılır.

Örnek 3:İki sayının farkını ve bölümünü bulup yazıcı ile yazan algoritma ve akış şeması şöyledir.

 

Değişkenler
A:Birinci sayı

B:İkinci sayı

D:İki sayının farkını (A-B)

E:İki sayının bölümünü(A-B)

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-A'yı oku

Adım 3-B'yi oku

Adım 4-D=A-B

Adım 5-E=A/B

Adım 6-D'yi yaz

Adım 7-E'yi yaz

Adım 8-Dur

 

Akış Şeması

ÖRNEK 4:İki sayının toplamlarının karesini ve küpününü hesaplayıp yazan akış şeması şöyledir.

 

Değişkenler
BIRSA:Birinci sayıyı,

IKISA:İkinci sayıyı,

TO:Toplamı,

TOKA:Toplamın karesini,

TO3:Toplamın küpünü gösterir.

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-BIRSA.ve IKISA'yı oku

Adım 3-TO=BIRSA+IKISA

TOKA=TO^2

TO^3

Adım 4-TOKA,TO3'ü yaz

Adım 5-DUR

 

Akış Şeması

ÖRNEK 5:Terminalden okunan bir sayının 10 fazla ve 10 eksiğini bulup yazan programın algoritma ve akış şeması şöyledir.

 

Değişkenler
SAYI=Okunacak sayı

F10=Sayının 10 fazlası

E10=Sayının 10 eksiğini göstersin.

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-Terminalden SAYI oku

Adım 3-F10=SAYI+10

Adım 4-E10=SAYI-10

Adım 5-DUR

 

Akış Şeması

 

MANTIKSAL AKIŞ ŞEMALARI

Geniş ölçüde mantıksal kararları içeren akış şemalarıdır.Hesap düzenleri genellikle basittir.

ÖRNEK 6:A ve B gibi iki sayıdan büyüğünü printerle yazdıran algoritma ve akış şeması şöyledir.

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-A,B'yi oku

Adım 3-A=B ise Adım 7'ye git

Adım 4-A>B ise Adım 6'ya git

Adım 5-B'yi yaz Adım 8'e git

Adım 6-A'yı yaz Adım 8'e git

Adım 7-"A veB eşit"mesajını yaz

Adım 8-DUR

 

Akış Şeması

ÖRNEK 7:100 kişilik bir sınıfta 18-22 arası her ysş grubunda kaç öğrencinin bulunduğunu belirleyip yazan programın akış çizelgesi şöyledir.

 

Değişkenler
OSA:Öğrenci sayısını,

I18:18 yaşında olan öğrencilerin sayısını

I19:19 yaşında olan öğrencilerin sayısını

I20:20 yaşında olan öğrencilerin sayısını

I21:21 yaşında olan öğrencilerin sayısını

I22:22 yaşında olan öğrencilerin sayısını

IYOS:İşlem yapılan öğrenci sayıaını göstersin.

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-I18=0 I19=0 I20=0 I21=0 I22=0 IYOS=0

Adım 3-OSA oku

Adım 4-OSA=18 ise I18'i arttır, Adım 9'a git

Adım 5-OSA=19 ise I19'u arttır, Adım 9'a git

Adım 6-OSA=20 ise I20'yi arttır,Adım 9'a git

Adım 7-OSA=21 ise I21'i arttır,ADım 9'a git

Adım 8-OSA=22 ise I22'Yİ arttır,Adım 9'a git

Adım 9-IYOS<100 ise Adım 3'e git

Adım 10-I18,I19,I20,I21,I22,yaz

Adım 11-DUR

 

Akış Şeması

 

YİNELİ (İTERATİF,ÇEVRİMLİ,DÖNGÜLÜ)AKIŞ ŞEMALARI

Sorunun çözümü için,çözümde yer alan herhangi bir adım ya da aşamanın birden fazla kullanıldığı akış şemalarına denir.İş akışları genel olarak giriş ya da başlangıç değeri verme,hesaplama,kontrol biçimindeöolmaktadır.

ÖRNEK 8:3 öğrencinin bir sınavdan aldıkları notların ortalamasını bulan v yazan bir programın algoritma ve akış şeması şöyledir.

ÖRNEK 7:100 kişilik bir sınıfta 18-22 arası her ysş grubunda kaç öğrencinin bulunduğunu belirleyip yazan programın akış çizelgesi şöyledir.

 

Değişkenler
ONOT:Öğrencinin notunu,

INOT:Notların toplamını,

NORT:Notların ortalamasını,

ISAYI:Öğrenci sayısını göstersin.

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-INOT=0

Adım 3-ISAYI=0

Adım 4-ONOT oku

Adım 5-INOT=INOT+ONOT

Adım 6-ISAYI=ISAIY+1

Adım 7-ISAYI<3ise Adım 4'e git

Adım 8-NORT=INOT/3

Adım 9-NORT YAZ

Adım 10-DUR

Görüldüğü gibi,Adım 2 ve 3’te INOT ve ISAYI ismi ile iki değişken için bellekte yer ayrılmış,ayrılan yerlerede ilk değer olarak sıfır atanmıştır.

Adım 4’te herhangi bir öğrencinin sınavdan almış olduğu notun değeri okutulmaktadır.

Adım 5’tenotların toplamının bulunması işlemi yer almaktadır.İşlemde ONOT,INOT ile toplanmakta ve bulunantoplamda INOT’a aktarılmaktadır.

Adım 6’da öğrenci sayısını gösteren ISAYI değişkeninin değeri,”bir öğrenci için işlem yapıldı”anlamında 1 arttırılmaktadır.

Adım 7’de ISAYI’nın değeri 3(toplam öğrenci sayısı) ile karşılaştırılmaktadır.Eğer sayı<3 ise Adım 4’e dönülmektedir.Eğer işlem 3 öğrenci içinde yapılmışsa yani ISAYI=3 ise ya da ISAYI>3 ise ortalamanın hesaplandığı Adım 8’e geçilmektedir.Adım 9 da,bulunan ortalamanın yazılması ile ilgilidir.

 

Akış Şeması

Akış şeması incelendiğinde not okuma, toplam hesaplama ve öğrenci sayısını 1 arttırma işlemlerinin 3 kez tekrarlandığı anlaşılmaktadır.Eğer program 500 öğrenci için yapılmış olsaydı,sözü edilen işlemler 500 kez tekrarlanacaktı. Üç öğrencinin notlarının, sırası ile 50,60 ve 70 olduğunu varsayalım.Bu durumda akış şemasının işlemesi şöyle olacaktır

 

Akış Şeması

Başlangıçta INOT veISAYI “0” değerini alırlar.Bilgisayara ilk not olarak 50 okutulur.Başlangıçta INOT=0 olduğu için INOT ile 50 toplanır ve sonuç INOT’a aktarılır.Dolayısıyla INOT’un yeni değeri 50 olur.Daha sonra ISAYI’nın değeri INOT’ta olduğu gibi 1 arttırılır.ISAYI=1 olduğu için 3 ile karşılaştırma yapıldığında tekrar okuma işlemine geri dönülür ve ikinci not olarak60 okutulur.İşlemler bu şekilde devam eder.ISAYI=3 olunca ortalamanın hesaplamasına geçilir.Son olarak bulunan ortalama yazılır ve durulur.

Aynı sorun yineleme sembolü kullanılarak şöyle yazılabilir.

 

Akış Şem ası

ÖRNEK 9:

N sayısını ekrandan okutarak faktöriyelini hesaplayanve yazan akış şeması şöyledir.

 

Değişkenler
NFAK=N faktöriyel (N!) değerini,

ISAYI=1'den N'e kadarsayıları göstersin,

NFAK=1*2*......*N

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-N'i ekrandan oku

Adım 3-NFAK=1

Adım 4-ISAYI=1

Adım 5-ISAYI=ISAYI+1

Adım 6-NFAK=NFAK*ISAYI

Adım 7-Eğer ISAYIAdım 8-NFAK yaz 

Adım 9-Dur

 

Akış Şem ası

Aynı soru yineleme sembolü kullanılarak aşağıdaki gibi de çizilebilir.

ÖRNEK 9:Klavyeden girilen,bir öğrencinin numarasını,ismini ve bilgisayar programlama dersinin 3 vize sınavından aldığı notları okuyan,bu notların aritmetik ortalamasını bulan,eğer ortalaması 50’ye eşit veya 50’den büyükse yazıcıya numara,isim,notlar ve vize notlarının ortalamasını,küçükse numara,isim ve “tekrar” mesajı yazan programın algoritma ve akış şeması şu şekildedir.

 

Değişkenler
INO:öğrencinin numarasını,

AD:öğrencinin ismini,

VIZE1:1.vize sınavını,

VIZE2:2.vize sınavını,

VIZE3:3.vize sınavını,

VIZORT:üç vize sınavının aritmetik ortalamasını,

VIZTO:üç vizenin toplamını göstersin.

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-INO,AD,VIZE1,VIZE2,VIZE3,oku

Adım 3-VIZTO=(VIZE1+VIZE2+VIZE3) ve VIZORT=VIZTO/3 bul.

Adım 4-Eğer VIZORT>=50 ise Adım 6'ya git.

Adım 5-INO,AD ve "TEKRAR" yaz ve Adım 7'ye git.

Adım 6-INO,AD,VIZE1,VIZE2,VIZE3,VIZORT yaz

Adım 7-DUR

 

Akış Şem ası

ÖRNEK 10:Bir okulda bulunan 10 sınıftaki 30’ar öğrencinin herbirinin 12 şer dersten aldıkları notların ortalamasını bulan ve öğrenci ismi ile not ortalamasını yazan programın,algoritması ve akış şeması şöyledir:

 

Değişkenler
ISS:Sınıf sayacı,

IOS:Öğrenci sayacı,

DN:Ders notu,

DNS:Ders notu sayacı,

DNT:Ders notlarının toplamı,

DNO:Ders notlarının ortalaması,

OGAD:Öğrencinin adı

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-SS=0

Adım 3-IOS=0

Adım 4-DNS=DNT=0

Adım 5-OGAD oku

Adım 6-DN oku

Adım 7-DNS=DNS+1(ders notu sayacı 1 artır.

Adım 8-DNT=DNT+DN(notları topla)

Adım 9-Eğer DNS<12 ise adım 6'ya git

Adım 10-DNO=DNT/12(ortalamayı hesapla)

Adım 11-OGAD,DNO yaz

Adım 12-IOS=IOS+1(öğrenci sayacını bir artır)

Adım 13-Eğer IOS<30 ise adım 4'e git

Adım 14-ISS=ISS+1(sınıf sayacını bir artır)

Adım 15-Eğer ISS<10 ise adım 3'e git.

Adım 16-Dur

 

Akış Şem ası

ÖRNEK 11:300 elemanlı bir veri grubunda bulunan pozitif,sıfır ve negatif değerlerin sayısını bulup yazan programın algoritması ve akış şeması şöyledir:

 

Değişkenler
SS:Okunan sayı adedi

PSS:pozitif sayı adedi

NSS:Negatif sayı adedi

SSS:Sıfır sayı adedi

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-SS=PSS=NSS=SSS=0

Adım 3-Sayı oku

Adım 4-SS=SS+1

Adım 5-Eğer SS>300 ise dur

Adım 6-Eğer sayı<0 ise adım 9'a git

Adım 7-Eğer sayı=0 ise adım 10'a git

Adım 8-PSS=PSS+1 hesapla,adım 3'e git

Adım 9-NSS=NSS+1 hesapla,adım 3'e git

Adım 10-SSS=SSS+1 hesapla,adım 3'e git

 

Akış Şem ası

ÖRNEK 12:Bir sınıfta bulunan belirsiz sayıdaki öğrencilerin numarasını,adını ve soyadını yazan programın algoritması ve akış şeması şöyledir.

 

Değişkenler
JNO:Öğrencinin numarası

AD:Öğrencinin adı

SAD:Öğrencinin soyadı

 

Algoritma
Adım 1-Başla

Adım 2-Eğer okuma bittiyse Adım 6'ya git

Adım 3-JNO,AD,SAD oku

Adım 4-JNO,AD,SAD yaz

Adım 5-Adım 2'ye git

Adım 6-Dur

 

Akış Şem ası

ÖRNEK 13:f(x) fonksiyonu x’in çeşitli değerlerine göre aşğıdaki şekilde değişmektedir.x değeri sıfır ile 5 arasında 0.5 aralıkla arttığına göre herbir x değeri için f(x) fonksiyonunu hesaplayan ve x ile f(x) değerlerini yazan programın akış şeması şöyledir.

 

Akış Şem ası

 

Oca 232014
 

E-okul java sorununu iki şekilde onarabilirsiniz.

1- java güncellemesi yapın. Sonra başlat —> tüm programlar>java> configure java yı açın. çıkan pencerede securty bölümünü seçin ve add diyerek e-okul.meb.gov.tr yi raport.eokul.meb.gov.tr yi bu alana ekleyin.

2. Eğer e-okulda hızlı dersnotu girişi açılmıyorsa:

*uyumluluk modunda çalıştırmayı deneyin. Bunu yapmak için Explorer ayar sekmesinden uyumluluk modunu aktifleştirmeniz yeterlidir.

Oca 202014
 

Davranış notu için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Kullanımı çok basit. prog çalştır. istediğin notu seç. sonra e okuldan davranış notu alanının ilkine tıkla. imleç ilk kutudayken backspace tuşuna bas ve bitene kadar bekle. sonra kaydet.

 

[download id="761"]

Ara 292013
 

Microsoft Excel’de sayfa ve hücre korumasını kaldırmayı daha önceki bir yazımızda anlatmıştık. Ancak herhangi bir sebeple Microsoft Excel’de hücre ve sayfa koruması yapıp ta sayfaya şifre verdikten sonra şifreyi unuttuysanız bu şifreleri kırmanın ve çalışma kitabımızda istediğimiz değişiklikleri yapabilmenin bir yolu var.Bu işi yapmak için Excel Password Remover adı altında ücretsiz bir Excel eklentisi var. Eklenti sadece Microsoft Excel 5.0 ve üzeri (Excel 2000, XP and 2003 dahil olmak üzere) versiyonlarda çalışıyor. Bu eklenti 13 Subat 2012 tarihi itibariyle Microsoft Excel 2000, XP, 2003, 2007 ve 2010 versiyonlarinda var olan sifreleri kiriyor. Ancak bu Excel makrosu sadece sayfa ve çalışma kitabı koruma şifrelerini kırabiliyor. Yani dosyayı açmak için ayrı bir şifre varsa o zaman bu eklenti bir işe yaramıyor.

Sayfa veya çalışma kitabı şifrelerini kırmak için aşağıdaki bağlantıların birinden dosyayı bilgisayarınıza indirin. Elinizdeki Excel dosyasi versiyonuna gore dogru eklentiyi indirin lutfen. Excel 2007/2010 versiyonu icin yazilmis eklenti eski versiyon Excel dosyalari icin calismaz.
Microsoft Excel 2000, XP, 2003 icin (password.zip indir)

Microsoft Excel 2007 ve 2010 icin (password.zip indir)

Sayfa veya çalışma kitabı şifrelerini bilmediğiniz ya da hatırlamadığınız dosyayı Excel’de açın.
Fare ile password.xla dosyası üzerinde çift tıklayın.
Açılan Excel güvenlik uyarısında Macroları Etkinleştir’i tıklayın.

Sonraki pencereyi Tamam’ı tıklayarak kapatın.
Macro etkinleştirildikten sonra Araçlar menüsünün en altına Unprotect sheet ve Unprotect workbook adı altında iki yeni menü seçeneği ekleniyor. 2007-2010 da ise menüde görünüm menüsünün yanına geliyor.
 excel 2003 arac cubugu menusu

 
Sayfa koruma şifresini kırmak için Unprotect sheet seçeneğini, çalışma kitabının şifresini kırmak için de Unprotect workbook seçeneğini seçin.
Macro şifreyi kırarken imleç klasik Windows kum saati simgesine dönüyor ve durum çubuğunda saniye işlemeye başlıyor.

macro-calisiyor
Benim denememde rty12# (6 haneli) gibi bir şifreyi 13 saniyede kırdı (resim aşağıda!). 9 haneli ancak #+% gibi özel simge bulunmayan rakam ve harflerden oluşan başka bir şifre 19 saniye sürdü.

Excel Şifre Kırıcı
Şifre kırıldıktan sonra dosyayı kapatıp açsanızda şifre kalkmış oluyor ancak her ihtimale karşı dosyayı farklı kaydetmenizi tavsiye ederim. Ayrıca Excel’i kapatıp tekrar açtığınızda makro otomatik olarak kaldırılmış oluyor. Kontrolünü yapmak için ALT+F11 tuşlarını kullanarak Microsoft Visual Basic Editörünü açıp bakabilir ya da Araçlar->Eklentiler veya Araçlar->Makro->Makrolar’ı açarak yüklü eklenti ve makroları kontrol edebilirsiniz.